HADITS-HADITS PALSU TENTANG KEUTAMAAN SHALAT & PUASA DI BULAN RAJAB [ 10/10 ]

❝EDISI KHUSUS BULAN RAJAB❞

HADITS-HADITS PALSU TENTANG KEUTAMAAN SHALAT DAN PUASA DI BULAN RAJAB(Bagian 10/10)

Para ulama, ustadz, kyai yang masih membawakan hadits-hadits yang lemah dan palsu, maka mereka digolongkan sebagai pendusta.

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

<< عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثاً وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ >>

“Dari Samurah bin Jundub bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda :
“Barangsiapa yang menceritakan satu hadits dariku, padahal dia tahu bahwa hadits itu dusta, maka dia termasuk salah seorang dari dua pendusta.”
[📘 HR. Ahmad (V/20), Muslim (I/7) dan Ibnu Majah (No: 39)]

•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•

📜 Maraji’ :

 1. Shahih al-Bukhari.
 2. Shahih Muslim.
 3. Sunan an-Nasaa-i.
 4. Sunan Ibni Majah.
 5. Musnad Imam Ahmad.
 6. Shahih Ibni Hibban.
 7. Zaadul Ma’aad fii Hadyi Khairil ‘Ibaad, oleh Syaikhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, cet. Mu-assasah ar-Risalah, Tahun 1412 H.
 8. Maudhu’atush Shaghani.
 9. Al-Manaarul Muniif fish Shahih wadh Dha’if, oleh Syaikhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
 10. Al-Maudhu’at, oleh Imam Ibnul Jauzy, Cetakan Daarul Fikr, Tahun 1403 H.
 11. Mizaanul I’tidal, oleh Imam adz-Dzahaby, tahqiq: ‘Ali Muhammad al-Bajaawy, Cetakan Daarul Fikr.
 12. Al-Mashnu’ fii Ma’rifatil Haditsil Maudhu’, oleh Syaikh Ali al-Qary al-Makky.
 13. Al-Fawaa-idul Majmu’ah fil Ahaadits Maudhu’at oleh asy-Syaukany, tahqiq: Syaikh ‘Abdurrahman al-Mu’allimy, Cetakan Al-Maktab al-Islamy, Tahun 1407 H.
 14. Tanziihus Syari’ah al-Marfu’ah ‘anil Akhbaaris Syanii’ah al-Maudhu’at, oleh Abul Hasan ‘Ali bin Muhammad bin ‘Araaq al-Kinani.
 15. Taqriibut Tahdziib, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqa-lany, Cetakan Daarul Kutub al-‘Ilmiyyah.
 16. Adh-Dhu’afa wa Matrukin, oleh Imam an-Nasa-i.
 17. At-Taghib wat Tarhib, oleh Imam al-Mundziri.
 18. Silsilah Ahaadits adh-Dha’ifah wal Maudhu’ah, oleh Imam Muhammad Nashiruddin al-Albany.
 19. Al-Laali al-Mashnu’ah, oleh al-Hafizh as-Suyuthy.
 20. Adh-Dhu’afa wal Matrukin, oleh Imam an-Nasa-i.
 21. Al-Jarhu wat Ta’dil, oleh Imam Ibnu Abi Hatim ar-Razy.
 22. As-Sunan wal Mubtada’at, oleh Muhammad Abdus Salam Khiidhir.
 23. Asnal Mathaalib fii Ahaadits Mukhtalifatil Maraatib, oleh Muhammad Darwisy al-Huut.
 24. Majmu’ Fataawa, oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
 25. Al-Manaarul Muniif fis Shahih wadh Dha’if, oleh Syaikhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
 26. Tabyiinul ‘Ajab bimaa Warada fiii Fadhli Rajab, oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalany.
 27. Ihya’ ‘Uluumuddin, oleh Imam al-Ghazzaly, tahqiq: Abdul Fattah Abu Ghuddah.
 28. At-Tahdziir minal Bida’, oleh Imam ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baaz.
 29. Misykaatul Mashaabih, oleh Imam at-Tibrizy, takhrij: Imam Muhammad Nashiruddin al-Albany.

[📚 Disalin dari kitab Ar-Rasaail (Kumpulan Risalah Fikih & Hukum) Jilid-1, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka Abdullah, Jl. Meranti No. 11A Senen Kemayoran – Jakarta Pusat. Cetakan Pertama Ramadhan 1425 H/Oktober 2004 M]

SELESAI

Ditulis oleh :
Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

ℳـ₰✍
​✿❁࿐❁✿​
@alwasathiyah


👥 Al-Wasathiyah Wal-I’tidāl
✉ Telegram:  https://t.me/alwasathiyah
🌐 Blog : alwasathiyah.com
‌🇫 Facebook : fb.com/wasathiyah
📹 Youtube : http://bit.ly/abusalmatube
📷 Instagram : instagram.com/alwasathiyah
🔊 Mixlr : mixlr.com/abusalmamuhammad

📎 Sumber : https://almanhaj.or.id/1523-hadits-hadits-palsu-tentang-keutamaan-shalat-dan-puasa-di-bulan-rajab.html

🔗 Silahkan disebarluaskan untuk menambah manfaat, dengan tetap menyertakan sumber.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.